Hvad er OCD og hvad er den bedste behandling?

Her kan du læse om hvad OCD er, hvordan OCD forstærkes og ikke mindst – hvad du kan gøre for at blive fri af det.

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en angstlidelse, hvor man har uønskede, ubehagelige og gentagende tvangstanker (obsessioner) og/eller tvangshandlinger (kompulsioner). OCD er forbundet med høj grad af angst og ubehag. Har man OCD ved man fornuftsmæssigt godt, at tvangstankerne og tvangshandlingerne er overdrevne, men pga. det høje niveau af angst og kropslig ubehag føler man sig tvunget til at tage dem alvorligt. Mange oplever, at de føler sig fanget og begrænset i deres liv da OCD typisk påvirker praktiske gøremål i hverdagen, skole/arbejde og relationer til andre.

Hvad er tvangstanker?

Tvangstanker er vedholdende og ubehagelige tanker, der dukker op igen og igen. Det er ikke ualmindeligt, at tvangstankerne består af tankebilleder, hvor man ser noget pinagtigt ske. Tvangstanker skaber angst og ubehag i kroppen. Tankerne kan eksempelvis handle om smittefare, ulykke, ildebrand eller indbrud. Andre handler om behovet for orden/symmetri eller, at der vil ske noget forfærdeligt med én selv eller dem, som man holder af. Tvangstanker indeholder ofte en grundlæggende tvivl om én selv – f.eks. om man egentlig har så meget kontrol over sig selv som man går rundt og tror. Tankerne kan eksempelvis gå på:

 • Hvad nu hvis jeg glemmer vigtige ting, overser noget eller har begået væsentlige fejl?
 • Måske har jeg gjort noget helt forfærdeligt og så bare fortrængt det?
 • Måske bliver jeg sindsyg?
 • Måske mister jeg fuldstændigt selvkontrollen og handler impulsivt på en upassende og egoistisk måde overfor andre – måske også seksuelt?
 • Hvad nu hvis jeg egentlig er homoseksuel eller pædofil?
 • Hvad nu hvis jeg overser vigtige ting når jeg er sammen med andre – var jeg besværlig, fyldte for meget eller gjorde en ked af det uden, at jeg selv var klar over det?
 • Måske kan jeg komme til at skade nogen – måske min partner eller mine børn?
 • Måske elsker jeg alligevel ikke min kæreste eller mine børn?

Hvad er tvangshandlinger?

Tvangshandlinger (også kaldet tvangsritualer eller tvangsadfærd) er forsøg på at mindske angstens ubehag eller forhindre, at der kommer til at ske noget dårligt. Tvangshandlinger kan være ritualer, som gentages igen og igen. Måske skal man gøre noget et vist antal gange eller indtil det “føles rigtigt”. Har man OCD ved man fornuftsmæssigt godt, at tvangshandlingerne er overdrevne, men på samme tid kan man oftest ikke lade være med udføre dem – ofte i det skjulte. Nogle med OCD synes, at det er pineligt og skamfuldt, at de ikke bare kan lade være med at handle på tankerne da de er yderst fornuftige mennesker med styr på andre dele af deres liv.

Tvangshandlinger kan deles op i synlige og mentale tvangshandlinger. Synlige tvangshandlinger er adfærd, som kan ses. Synlige tvangshandlinger kan f.eks. være:

 • Hyppig og grundig håndvask, overdreven personlig hygiejne eller rengøring
 • Tjekke ting gentagende gange f.eks. komfuret, elektriske apparater, stearinlys, vinduer eller hoveddør
 • Røre eller ikke røre ved visse ting
 • Sikre sig, at der er orden/balance i tingene
 • Skrive udførlige lister m.m.
 • “Tjekke af” med andre når man skal tage beslutninger
 • Undgå situationer, hvor man måske kunne miste kontrollen over sig selv.

Mentale tvangshandlinger foregår derimod på tankeplan. Intentionen med disse tjek er at få kontrol og tryghed, at få øje på ting i god tid, være velforberedt og derved muligvis kunne forhindre, at ting går galt. Eksempler på mentale tvangshandlinger kan være:

 • Tælle, gentage sætninger/remser
 • Udskifte ubehagelige tanker/tankebilleder med mere positive tanker/tankebilleder
 • “Scanne” efter symptomer, tanker, følelser eller ubehag
 • Grundigt analysere sociale situationer for mulige fejl – “sagde jeg noget forkert/akavet, var jeg selvisk og fyldte for meget i samtalen, glemte jeg noget, sagde jeg noget, som kunne have gjort andre kede af det, havde jeg styr på samtalen”?

For nogle er det meget tydeligt hvorfor de skal udføre tvangshandlinger f.eks. “jeg skal gøre det for ellers vil der ske noget ubehageligt for mig eller en, som jeg holder af”. For andre kan det være svært at forklare hvorfor de er nødsaget til at udføre tvangshandlinger.

Med andre ord kan OCD se meget forskellig ud – det kan handle om frygt for bakterier, ulykker, død, at miste selvkontrollen eller om, at man har “forkerte” tanker, følelser eller handlinger.

Hvor mange har OCD?

Det anslås, at 2% af befolkningen har OCD. Det er dog meget almindeligt, at man kan opleve ubehagelige OCD-lignende tanker. De fleste mennesker har tænkt: Hvad nu hvis man gjorde noget totalt upassende i en social situation eller gjorde noget ganske forfærdeligt. Disse tanker forsvinder dog hurtigt igen og man har solid tiltro til, at der ikke sker uønskede ting blot fordi man havde en tanke om det. Men sådan er det ikke når man har OCD – her bliver man bombarderet med intense og ubehagelige tanker, som vækker stærkt kropslig ubehag og man har i øjeblikket ikke tiltro til sig selv eller sin dømmekraft.

Hvorfor får man OCD?

Der kan være mange årsager til, at man udvikler OCD og nogle gange kan det være svært helt nøjagtigt at identificere hvorfor. For nogle kan det handle om arvelighed, hvis der er en eller flere i familien, som har en angstlidelse. Der kan også være neurobiologiske årsager f.eks. kan nedsat aktivitet af signalstoffet serotonin medføre et øget angstniveau. Der kan også være en række psykologiske årsager, som kan spille ind. Eksempelvis tab, traumatiske hændelser eller en utryg opvækst. For andre kan det handle om en lidt for beskyttet opvækst, hvor man er gået glip af vigtig træning ift. at tage selvstændige beslutninger og udholde ubehag på egen hånd. Mange med OCD har personlighedstræk relateret til perfektionisme, ansvarsfuldhed, samvittighedsfuldhed og kontrol. Skam og frygt fylder ofte meget når man har OCD da de “forkerte”, “ufornuftige” eller “grufulde” tvangstanker står i skærende kontrast til det fornuftige og ordentlige menneske som man ellers er.

Hvad kan være med til at vedligeholde OCD?

To ting, som bl.a. vedligeholder og forstærker OCD er: 1) at handle på tvangstankerne på tankeplan (ved at gruble over eller undgå ubehagelige tanker) og 2) synlige tvangshandlinger.

Tvangstanker

Når uønskede tanker eller skræmmende visuelle tankebilleder dukker op er det naturligt, at de vækker ubehag. Det er også almindeligt, at ubehag drager vores opmærksomhed. Det er en del af vores instinkt at undgå det, som er ubehageligt.

Vores tanker

I løbet af dagen præsenteres vi alle for en lind strøm af flygtige tanker, som kommer og går. Det anslås, at vi har op mod 70.000 tanker om dagen. Nogle af de 70.000 tanker bliver vi mere optaget af end andre og mange af vores tanker har et negativt indhold. Når man har OCD opleves tanker dog som meget mere intense og ubehagelige og de er mere påtrængende og derved forstyrrende. I OCDen ligger der samtidig en overbevisning om, at ubehagelige tanker er vigtige og, at man bør tage dem alvorligt. Man holder øje med de ubehagelige tanker, grubler over dem eller forsøger at få dem til at gå væk. Hvis man grubler over tankerne så kan man måske sikre sig, at man ikke overser noget vigtigt, er mere velforberedt og derved kan forhindre yderligere ubehag. Man ønsker at opnå en form for kontrol og tryghed. I praksis sker der oftest det modsatte. Når man fokuserer på en ubehagelig tanke fremprovokerer dette et væld af andre bekymringstanker og man ender med at bruge meget tid på “tanke-håndtering”. Andre gør ihærdige forsøg på at undgå og/eller fjerne ubehagelige tanker, hvilket dog sjældent lykkes. Alt i alt kommer man til at bruge meget tid og energi på at fastholde hvad der ellers kunne have været en flygtig tanke.

Tvangshandlinger

Tvangshandlinger er den anden ting, som er med til at vedligeholde og forstærke OCD. Tvangshandlinger er uhensigtsmæssige på den lange bane fordi en tanke ikke blot forbliver en flygtig tanke – tanken bliver til adfærd. Det man bruger tid på på handleplan er typisk også det som man bliver mere optaget af i tankerne. Når man kommer til at handle på en ubehagelig tanke, så forstærkes det, at netop denne type tanke er vigtig. På tankeplan betyder det, at man kommer til at holde ekstra øje med ubehagelige tanker. Jo mere man er på vagt og scanner efter ubehagelige tanker, jo flere får man øje på. Dette medfører, at man oplever mere angst og ubehag og det bliver endnu sværere ikke at handle på tankerne. Det bliver nærmest nødvendigt at skulle handle sig væk fra angsten da ubehaget er så intenst. Stærke følelser som angst er forbundet med en impuls til at handle på en særlig måde – man får instinktivt lyst til at flygte og/eller undgå. Når angstniveauet er højt, så har man vanskeligt ved at anvende fornuften og holde fast i adfærd, som er mest hensigtsmæssig på den lange bane. I stedet bliver man fristet til at bruge adfærd, som har en kortsigtet virkning, men som lindrer ubehaget lige nu og her. Når angstniveauet er faldet igen så har man atter adgang til fornuften, hvor man igen er klar over, at tvangshandlingen ikke er baseret på rationelle forklaringer og ikke løser angsten og ubehaget på længere sigt. På den lange bane er tvangshandlingerne desværre med til at skabe endnu flere tvangstanker og man ender typisk med at bruge mere og mere tid på tvangsritualer.

Når man grubler over eller forsøger at undgå ubehagelige tanker og/eller laver tvangsritualer så går man glip af træning i at udholde det ubehag, som opstår ved at lade tvangstanken være. Man bliver altså mere sensitiv over for at opleve og udholde ubehag uden nødvendigvis at skulle handle sig ud af det. OCDen forstærkes og der skabes en selvforstærkende cirkel, hvor tanke-håndtering og tvangsritualer bliver mere omfattende og tidskrævende.

I bund og grund kan man sige, at jo mere man forsøger at få kontrol over de ubehagelige tanker, jo mere griber OCDen om sig. På samme tid begynder man ofte at miste kontrol over andre områder af sit liv. Eksempelvis bliver man typisk mere begrænset i sin hverdag, hvor meget tid går til tvangstanker og/eller tvangsritualer. Det tager tid og energi fra skole/arbejde og sociale aktiviteter og angst, ubehag, tvivl, bekymring og uro kommer til at fylde og forstyrre mere og mere.

Hvad er den bedste behandling af OCD?

International og dansk forskning viser, at kognitiv adfærdsterapi er den mest effektive terapiform til behandling af OCD. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at OCD bør behandles med kognitiv adfærdsterapi pga. de gode behandlingsresulater. OCD er en af de mere sejlivede angstlidelser og tager typisk længere tid at behandle. Det bør overvejes om den terapeutiske behandling skal suppleres med medicin for at sikre de bedste behandlingsresultater. Her anbefales det at kontakte en psykiater for at få en vurdering af om medicinsk behandling vil være brugbart som supplement til kognitiv terapi.


Hvordan behandler man OCD med kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi giver dig redskaberne til at bryde OCDens vedligeholdende cirkel både på tanke-og adfærdsplan. I terapien gælder det om at få identificeret uhensigtsmæssige antagelser og adfærd for dernæst at udfordre dette stille og roligt – trin for trin. Når man gradvist træner ikke at udføre tvangsritualer bliver ubehaget herved mindre og mindre. Igennem kognitiv adfærdsterapi arbejdes der også med at få en ny tilgang til tanker. Man træner, at man ikke behøver at gøre noget når ubehagelige tanker opstår. Man får teknikker til at udholde ubehaget, som opstår når man går imod OCDen. Med de nye teknikker påvirker tankerne ikke én i samme grad som tidligere. Når man bryder OCDens vedligeholdende cirkel ved ikke længere at handle på de ubehagelige tanker, “fodrer” man ikke længere OCDen. Derved kommer der færre ubehagelige tanker og impulsen til at handle på dem bliver langt mindre.

Hvor finder man en dygtig terapeut til at behandle OCD?

OCD er som nævnt en af de mere sejlivede angstlidelser og den går sjældent i sig selv uden professionel hjælp. Så søg kyndig hjælp – der er gode behandlingsmuligheder. Lad ikke OCDen begrænse dig i dit liv. Vælg en kognitivt-uddannet terapeut som har indgående erfaring med behandling af OCD. Et godt sted at starte er OCD foreningens behandlerliste.

Fylder tvangstanker og tvangsritualer i dit liv, så tilbyder Klinik for kognitiv terapi Helsingør effektiv kognitiv behandling af OCD. Sammen med dig finder vi frem til de redskaber, som kan hjælpe dig med at tackle din angst. Vi har gode erfaringer med behandling af OCD. Kontakt os for mere information eller book din tid online på vores hjemmeside.

Hvis du følger os på Facebook vil du automatisk få besked når vi har nyt på bloggen.